May 30, 2023

3 คำกรวดน้ำ อุทิศบุญ มอบบุญ ถวายบุญ ต้องใช้อย่างไร

หมอปลาย พรายกระซิบ ไขข้อสงสัย 3 คำกรวดน้ำ อุทิศบุญ มอบบุญ และถวายบุญ ใช้กับใคร และใช้อย่างไร

หลังจากเสร็จสิ้นการกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับ เจ้ากรรมนายเวร หรือเทวดาประจำตัว ก็จะมีการพูดเพื่ออุทิศบุญให้กับเขาเหล่านั้น เช่นประโยคที่ว่า ข้าข้าพเจ้าขออุทิศผลบุญกุศลให้กับ…

แต่ทราบหรือไม่ว่า คำกล่าวในการกรวดน้ำนั้นมีบริบทในการใช้ที่แตกต่างกันอยู่ ระหว่างคำว่า มอบบุญ, อุทิศบุญ และถวายบุญ แต่ละคำควรใช้อย่างไรจึงจะสื่อสารถึงผู้รับได้อย่างชัดเจน หมอปลาย พรายกระซิบ ได้ไขข้อข้องใจให้แล้ว

อุทิศบุญ
ใช้กับผู้ที่ล่วงลับ ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว เจ้ากรรมนายเวร หรือสิ่งที่เป็นอดีต
มอบบุญ
ใช้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ เช่น บิดา มารดา สามี ภรรยา ลูก เป็นต้น
ถวายบุญ
ใช้กับเทพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *